วิธีการฝากท้อง และการดูแลตัวเองหลังคลอด บริการจากโรงพยาบาล

ปัญหาสุขภาพของสตรีในระหว่างตั้งครรภ์ และภายหลังจากการคลอด เป็นเรื่องจุกจิก อาจจะเกิดขึ้นทุกวัน ทุกเดือน หรือยืดเยื้อติดต่อกันเป็นปี
ปัญหาเหล่านี้ มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกัน ต่อลูกๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสามีสุดที่รัก อันจะนำไปสู่ปัญหาการแตกแยกภายในครอบครัวได้

สตรีตั้งครรภ์

การฝากครรภ์

สตรีทั้งหลายเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมารับการ ฝากครรภ์
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการดำเนินงานในโรงพยาบาลสระบุรีที่ผู้เขียน ได้เคยปฏิบัติงานอยู่ คือ
สตรีที่ตั้งครรภ์เมื่อมารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลสระบุรี ซึ่งเปิดให้ บริการสำหรับสตรีระหว่างตั้งครรภ์เป็นประจำทุกวันอังคารและศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. จะได้รับการซักประวัติ ชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันเลือด เจาะเลือดเพื่อตรวจหาความผิดปกติ ตรวจปัสสาวะ ตรวจครรภ์ และฟังคำแนะนำหรือฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจดังนี้ คือ
๑. การปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์ ให้บริการโดยฝ่ายสูติกรรม
๒. อาหารหญิงมีครรภ์ ให้บริการโดยฝ่ายโภซนาการ
๓. สุขภาพจิตของหญิงมีครรภ์ ให้บริการโดยฝ่ายจิตเวช
๔. การบริหารร่างกายในระหว่างตั้งครรภ์ ให้บริการโดยหน่วยงาน กายภาพบำบัด
๕. การเตรียมเครื่องใช้สำหรับเด็กและขณะอยู่โรงพยาบาล ให้บริการโดยฝ่ายสูติกรรม
๖. นํ้านมแม่ ให้บริการโดยฝ่ายสูติกรรม
การให้บริการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้านสื่อการสอนต่างๆ จาก หน่วยงานสุขศึกษา เช่น การฉายวิดีโอ ภาพพลิก โปสเตอร์ แผ่นพับ หรือ เอกสารประกอบการแนะนำ
โดยมีฝ่ายเวชกรรมสังคมเป็นผู้อำนวยความสะดวก และประสานงาน
การบริหารร่างกายในระหว่างตั้งครรภ์
ชื่อนี้อาจจะให้ความหมายแคบถึงเฉพาะการออกกำลังกาย แต่เพื่อ ความกะทัดรัดและดึงดูดความสนใจจากสตรีในระหว่างตั้งครรภ์ว่าถ้าตั้งครรภ์แล้วควรจะออกกำลังกายอะไรได้บ้าง
การให้บริการของหน่วยงานกายภาพบำบัด ผู้เขียนได้ให้ครอบคลุม
หมด ตั้งแต่เรื่องการตั้งครรภ์ การดูแลสุขภาพ การบริหารร่างกายระหว่างตั้งครรภ์ การลดการเจ็บครรภ์ในขณะคลอด และการปฏิบัติเพื่อให้ร่างกายกลับคืนสู่สภาพเดิมเหมือนก่อนตั้งครรภ์เร็วที่สุด
บริการที่ให้ ได้แก่
๑. สอน สาธิต ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ในระหว่างที่สตรีระหว่างตั้งครรภ์นั่งคอยรับการตรวจครรภ์
๒. ชมวิดีโอ ซึ่งนำเสนอเป็นช่วงๆ ในระหว่างรอรับการตรวจหรือ เสร็จจากการตรวจ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยเสนอสลับกับเรื่องที่นำสนใจสำหรับสตรีในระหว่างตั้งครรภ์เรื่องอื่นๆ
๓. ฝึกปฏิบัติจริงสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์ได้ตั้งแต่ ๖ เดือนเป็นต้นไป โดยใช้สถานที่ของหน่วยงานกายภาพบำบัด
๔. แจกเอกสารการบริหารร่างกายในระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อนำกลับไปปฏิบัติที่บ้าน
ผลที่ได้รับ
สตรีภายหลังจากการคลอดที่ได้บริหารร่างกายในระหว่างตั้งครรภ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมสุขภาพ กล่าวว่า เธอมีสุขภาพดี ไม่เกิดปัญหาใดๆ อีกทั้งยังเจ็บครรภ์น้อยในระหว่างคลอด และคลอดง่าย
ภายหลังจากการคลอด รูปร่าง และสภาพร่างกายก็สามารถกลับคืน สู่สภาพเดิมได้ภายในเวลาประมาณ ๒-๓ เดือนเท่านั้น ซึ่งทำให้พวกเธอมี ความสุขในชีวิตครอบครัวมาก
การพักฟื้นกายหลังจากการคลอด
สตรีภายหลังจากการคลอด จำเป็นต้องพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาล ในหอผู้ป่วยหลังคลอด ณ ที่นี้ ทุกคนจะได้รับบริการเพื่อฟื้นฟูสภาพ และการให้สุขศึกษาจากฝ่ายสูติกรรม
โดยมีหน่วยงานกายภาพบำบัด รับผิดชอบให้บริการด้านการบริหาร ร่างกายภายหลังจากการคลอดตามวิธีการที่ได้กล่าวมาแล้ว
ส่วนฝ่ายเวชกรรมสังคมจะไปเยี่ยมต่อในชุมชน ภายหลังจากที่ออก จากโรงพยาบาลแล้ว เพื่อเน้นในเรื่องสุขศึกษาซึ่งฝ่ายสูติกรรมได้ให้ไว้แล้ว และตรวจดูสิ่งผิดปกติของร่างกายที่เกิดขึ้นเพื่อแนะนำให้กลับมารับบริการในโรงพยาบาลอีก หรือมาตามที่แพทย์นัด อีกทั้งคอยกระตุ้นให้มารดานำเด็กมารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้กำหนดไว้
การบริหารร่างกายภายหลังจากการคลอด
การบริหารร่างกายภายหลังจากการคลอด ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บริการที่ให้ ได้แก่
เริ่มจากการบรรยายเพื่อชี้แนะให้เห็นประโยชน์ของการบริหารร่าง- กายแก่สตรีภายหลังจากการคลอดแล้ว ๒๔ ชั่วโมงเป็นต้นไป บริหารร่างกายไปพร้อมๆ กันตามความสามารถของแต่ละคน ทั้งนี้อาจใช้เทปบันทึกเสียง การบริหารร่างกายเปิดแทนแล้วบริหารร่างกายไปพร้อมๆ กัน โดยมีนักกายภาพบำบัดควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขท่าที่ผิด ทั้งนี้สตรีภายหลังจากการคลอดทุกคนจะได้รับเอกสารการบริหารร่างกายด้วย
ผลที่ได้รับ
รูปร่างและร่างกายของสตรีภายหลังจากการคลอดกลับคืนสู่สภาพ เดิมเหมือนก่อนตั้งครรภ์ ภายในเวลาประมาณ ๒-๓ เดือน
สถิติ
ผู้เขียนขอยกสถิติแสดงจำนวนของสตรีระหว่างตั้งครรภ์ และภายหลังจากการคลอด ที่ผู้เขียนได้ให้การบริการในโรงพยาบาลสระบุรี คือ
จำนวนสตรีระหว่างตั้งครรภ์ โดยเฉลี่ย ๔๔๑ รายต่อปี
จำนวนสตรีภายหลังจากการคลอด โดยเฉลี่ย ๑,๘๕๔ รายต่อปี
วิธีการต่างๆ คุณก็ได้ทราบรายละเอียดมาแล้ว ซึ่งผู้เขียนได้ศึกษามาอย่างละเอียดจากต่างประเทศ จากผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ จากการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียด และการนำมาใช้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างได้ผลดียิ่ง
ที่สำคัญที่สุดคือ ผู้เขียนได้นำวิธีการต่างๆ เหล่านี้มาปฏิบัติจริงใน โรงพยาบาล และได้ถ่ายทอดวิชาความรู้นี้ออกสู่นักศึกษากายภาพบำบัด นักศึกษาพยาบาล นักกายภาพบำบัดที่สนใจ และได้นำเสนอในการประชุม วิชาการ “ด้านการฟื้นฟูสภาพ’’ ซึ่งจัดโดย กระทรวงสาธารณสุข สถานที่จัดประชุม คือ จังหวัดน่าน อุบลราชธานี ราชบุรี และสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ ฝ่ายสูติกรรม นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ และพยาบาล จากโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้ และประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้ ถ่ายทอดนี้ จะช่วยให้สตรีทุกคนหมดปัญหาเรื่องสุขภาพ มีความสุขในชีวิตครอบครัว ซึ่งความสุขถ้าเกิดขึ้น ณ ที่ใด ความสามัคคี ย่อมเกิดขึ้น ณ ที่นั่น ความเจริญรุ่งเรืองย่อมเกิดตามมา ความเป็นอยู่ องประเทศชาติก็จะดีขึ้น
ที่มา: อาจารย์สุมนา  ตัณฑเศรษฐี
    นายแพทย์ศิริพงศ์  ตัณฑเศรษฐี
    นายแพทย์สมเกียรติ  คูอมรพัฒนะ

แบบผมสวยอื่น ๆ: